Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö

Kvalitetspolicy

LejonGEO AB ska genom väl genomförda uppdrag inge förtroende som en professionell långsiktig samarbetspartner. I våra uppdrag ska vi bistå med vårt kunnande inom det Geotekniska området så att kunden får det sakkunniga stöd den efterfrågat. LejonGEO AB ska alltid tillhandahålla tjänster i rätt tid och utifrån ställda kundkrav. Överlämnade rapporter, beräkningar och andra handlingar skall spegla ett bra och professionellt arbete. Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter samt branschavtalet ABK 09. Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

LejonGEO AB ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka på ett ekologiskt och riktigt sätt till skydd för livsmiljön på kort och på lång sikt. Vi lever upp till vår policy genom:

  • Att genom ständiga förbättringar verka för att minska vår miljöpåverkan.
  • Att producera geotekniska tjänster med resurssnåla metoder
  • Att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
  • Att vi strävar efter att uppfylla våra kunders och samhällets förväntningar och krav på ett fungerande kretsloppssystem
  • Att vi förser våra kunder med geotekniska tjänster som riktar sig mot ett ekologiskt anpassat samhälle
  • Att utveckla vårt eget miljöarbete och miljöledningssystem genom ständiga förbättringar
  • All verksamhet sker utifrån tillämpliga lagar och föreskrifter.

Arbetsmiljöpolicy

LejonGEO AB:s systematiska arbetsmiljöarbete omfattar alla delar av vår verksamhet.

Vi arbetar för att upprätthålla en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra arbetsdag är för oss att tillsammans kunna åstadkomma nytta för våra kunder under en god stämning och en bra balans mellan uppgifter och resurser.

Vi sätter säkerheten först och hjälper till om någon behöver stöd eller tillfällig hjälp med en uppgift.

Vi beaktar tillämpliga lagar och föreskrifter som rör vår arbetsmiljö.

Tillsammans strävar vi efter att förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi utvecklar vår arbetsmiljö och vårt systematiska arbetsmiljöarbete genom ständiga förbättringar.